Facebook

AZ ÁRUHÁZ ÉS AZ OLDAL ÜZEMELTETŐJE

YULEX-COM Kft. 1118 Budapest, Csiki-hegyek u. 12.

Levelezési cím: YULEX-COM Kft. 1506 Budapest, Pf.: 26

Cégjegyzékszám: 01-06-216247 , Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság, Adószám: 11860633-2-43

Ügyfélszolgálat telefon: (+36-30) 2808-198, E-mail: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Az árak esetleges téves közlésének jogát fenntartjuk !

Az áruház vásárlói részére nem tart fenn fizikailag is létező üzlethelyiséget.

Megrendelése írásbeli visszaigazolásunk után lép életbe!

ÁRUHÁZUNK JELENLEG KATALÓGUSKÉNT ÜZEMEL !

AJÁNLATOT A TERMÉK ADATLAPJÁN KÉRHET!

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓNKAT IS ITT OLVASHATJA!

 

SZÁLLÍTÁS

Termékeinket postai házhozszállítással vásárolhatja meg. A megrendelés ellenértékét mindkét esetben a csomag átvételekor kell megfizetni.

Postai házhozszállítási és csomagolási ára az ország egész területén

0-20 kg súlyhatárig a költség bruttó 2.006 Ft ( 1.580 Ft + 27 % ÁFA )

20 kg súlyhatár felett a költség bruttó 3.175 Ft ( 2.500 Ft + 27 % ÁFA )

Szállítási felelősség

A rajtunk kívülálló okokból bekövetkező esetleges szállítási késedelem, vagy a megrendelés teljes meghiúsulása esetén a webáruház üzemeltetőjét kártérítési kötelezettség NEM terheli. Kérjük a csomag átvételekor ellenőrizze, hogy a megrendelt termékek hiánytalanul kiszállításra kerültek, mert utólagos reklamációval nem áll módunkban foglalkozni! Amennyiben a számlához képest hiányt vagy sérülést észlel, a csomagot ne vegye át, vagy azonnal jelezze ügyfélszolgálatunknak, és a szállítmányozó által felvett jegyzőkönyv másolatát juttassa vissza hozzánk. Kollégáink a legrövidebb időn belül, díjmentes szállítással pótolják a hiányzó terméket.

AZ ELÁLLÁS JOGA

Megrendelése során Ön élhet a 45/2014.(II. 26.) Kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával. Internetes vásárlások esetén Ön a szerződéstől az áru átvételét követő 14 (tizennégy) napon belül indoklás nélkül elállhat. Az átvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék. Elállásnál az Eladó köteles a Vevő által kifizetett teljes összeget (beleértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is) haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 14 (tizennégy) napon belül visszatéríteni. Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a vevő viseli az elállás esetén, az áru visszaszolgáltatásával kapcsoltban felmerült összes költséget. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Az Internetes vásárlásoknál is érvényesek a szavatossági jogok, ha a termék gyári hibás, akkor forduljon hozzánk minőségi kifogásukkal.

KELLÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön az eladó (Yulex-Com Kft.) hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön az eladó (Yulex-Com Kft.) vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást az eladó (Yule-Com Kft.) vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

TERMÉKSZAVATOSSÁG

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön – választása szerint – az előző pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

JÓTÁLLÁS

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén  - a 2003. évi V. tv (Ptk) az 1997. évi CLV. tv-ben, a 117/1991. (IX.10.) számú Kormányrendeletben foglaltak az irányadóak - szerződés alapján az eladó (Yulex-Com Kft.) jótállásra köteles.

Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?


A Yulex-Com Kft. az álatala eladott termékekre a vásárlástól számított 12 hónap telephelyi garanciát vállal

Az ettől eltérő szavatossági és garanciális idő a kiállított számlán szerepel.

A garancia - amennyiben a termék külön garancialevéllel nem rendelkezik - kizárólag a vásárláskor kapott számla ellenében érvényesíthető!

Hiba a szállítás következtében:
Amennyiben az átvett árucikk nem üzemelhető be, vagy a szállítás során megsérült, azt díjmentesen kicseréljük. Ha erre bármely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat visszatérítjük. Az árucikk cseréje csak az eredeti csomagolás és a mellékelt okmányok megléte esetén lehetséges, a kézhezvételt követő 3 munkanapon belül.
Tévesen kiszállított termék cseréje esetén a cseredarab szállítása díjmentes. Minden egyéb garanciális ügyintézéshez a vásárló feladata gondoskodni a termék oda- és visszaszállításáról, vagy a szállítási költséget megtéríteni.

Hiba használat közben:
A rendeltetésszerű használat során bekövetkezett meghibásodások esetén a terméket lehetőség szerint 15 nap alatt díjmentesen javítjuk, vagy egyes termékek esetén azonnal raktárról cseréljük. Cseregarancia esetén az eladó fenntartja magának a jogot a termékek csere előtti bevizsgálására.
A garanciaidőn túli hibák esetén a javítás térítésköteles.
A vásárló elfogadja, hogy a termék javítása kizárólag a hivatalos forgalmazó kijelölt szervizében történhet.
Garanciát kizáró tényezők:
- az eszközök festék vagy más vegyi anyaggal történt érintkezése, levakolása,
- rovarok vagy egyéb (pl házi-) állatok rongálása,
- természeti csapás (villámlás, beázás, földrengés stb.),
- szakszerűtlen telepítés, kezelés, javítás vagy használat által okozott hibák.

Vitás esetekben kollégáink kérhetik a szakszerű üzembe helyezést igazoló telepítői nyilatkozatot. Az égés által roncsolt eszközök, panelek még térítés ellenében sem javíthatóak. Szoftveres eszközök meghibásodása esetén az esetleges adatvesztésért felelősséggel nem tartozunk.
Nem garanciális javítás esetén a megrendelővel a felmerülő költségeket minden esetben egyeztetjük.

Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - 2018.05.24

 

A Yulex-Com Kft. a tudomására jutó valamennyi személyes adatot bizalmasan, a jogszabályoknak megfelelő módon kezel. Adatkezelési tevékenységeink önkéntes hozzájárulásokon alapulnak. Bizonyos esetekben a megadott adatok egy részét jogszabályi megkötések alapján kezeljük vagy tároljuk.

 

Adatkezelő megnevezése, elérhetősége

 

Név: Yulex-Com Kft.
Adószám: 11860633-2-43
Cégjegyzékszám: 01-09-680157
Levelezési cím: 1506 Budapest, Pf.: 26.
Telefon: +36 30 2808 198
Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Honlap: http://www.riasztoplaza.hu

 

Adatkezelések

 

Webáruház – jelenleg tesztüzemben katalógusként üzemel

 

A kezelt adatok köre

Rendszerünk személyes adatokat a rendelési folyamathoz szükséges mértékben tárol. A webes vagy személyes regisztráció eredményeképpen az alábbi adatokat kezeljük: név, cégnév, beosztás, cím, telefonszám, mobilszám, fax, e-mail cím, jelszó. A jelszavakat visszafejthetetlen módon, titkosítva tároljuk.

Az adatkezelés célja

A megadott adatokat a honlapunkon (www.riasztoplaza.hu) igénybe vehető szolgáltatások nyújtása érdekében kezeljük, ezeket a rendelés teljesítése során, valamint az általános üzleti ügymenethez szükséges tájékoztatásra használjuk.

Az adatkezelés jogalapja

A szolgáltatás igénybe vevő önkéntes hozzájárulása, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, illetve a számviteli bizonylatokon szereplő adatok esetében a számvitelről szóló 2000. évi C törvény előírásai.

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve a jogszabályban előírt időtartamig kezeljük. Az adatkezelési hozzájárulás visszavonása a megadott elérhetőségeken kezdeményezhető.

A honlap használata során alkalmazott sütik (cookie)

A Yulex-Com Kft. honlapjának (www.riasztoplaza.hu) használata során a megfelelő szolgáltatás nyújtása és a technikai üzemeltetés érdekében a honlap úgynevezett sütiket helyezhet el a számítógépén, amelyek - az Ön hozzájárulása esetén - különböző technikai információkat továbbítanak a Yulex-Com Kft. részére. Ezen technikai információk nem teszik lehetővé az Ön személyes azonosítását. Az alkalmazott sütik az Ön hozzájárulása esetén az alábbi körben biztosítanak információkat a honlap üzemeltetéséhez: A sütik elutasításával a honlap bizonyos funkciói illetve kényelmi szolgáltatások technikai akadályok miatt nem teljes körűen biztosítottak. A sütik kezelését lehetősége van saját böngészőjének beállításainál is módosítani.

Műszaki segítségnyújtás

A kezelt adatok köre

Partnereink hozzánk érkező, műszaki segítségnyújtással kapcsolatos megkeresései kapcsán a következő személyes adatokat tároljuk: név, cégnév, település, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés célja

Műszaki segítségnyújtás során a kapcsolattartáshoz és segítségnyújtáshoz közvetlenül szükséges adatokat vesszük fel. Az adatokat minőségbiztosítási okokból elemezzük.

Az adatkezelés jogalapja

A szolgáltatást igénybe vevő önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat az adatkezelési hozzájárulás visszavonásáig, illetve 2 évig őrizzük meg.

Levelezések

A Yulex-Com Kft. a hozzá beérkezett e-maileket legfeljebb 10 évig tárolja.

Jelentkezések álláshirdetésre

A hozzánk beérkezett jelentkezéseket a kiválasztási folyamat során, és az azt követő 1 évig tároljuk.

Adatfeldolgozók

Név

Székhely

Adatfeldolgozói feladat

megacp.hu

3 in 1 Hosting Bt.

2310 Szigetszentmiklós, Szivárvány u. 1.

www.riasztoplaza.hu honlap és portál tárhelyének biztosítása

Google
Google LLC

1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA

Levelezőrendszer, megosztott dokumentumok kezelése

Személyes adatok tárolása, adatkezelés biztonsága

A Yulex-Com Kft. kiemelten ügyel az adatvédelemre és az adatok biztonságos kezelésére. A személyes adatokat az Ön előzetes hozzájárulása nélkül harmadik fél részére nem értékesítjük és nem adjuk át, kivéve, ha ezt jogszabály kötelezően elő nem írja. Jogszabályban előírt kötelező adatszolgáltatás esetén személyes adat kizárólag a hatóság által megjelölt jogszerű célból és csak a szükséges körben adható át a hatóság részére.
Az adatokat saját szervereinken és tárhelyszolgáltató áltat biztosított szervereken tároljuk. Minden olyan, a kockázatokkal arányos intézkedést megteszünk, amely biztosítja azt, hogy az adatokhoz kizárólag a jogosultak férhessenek hozzá, továbbá biztosítja az adatok sértetlenségét és megfelelő rendelkezésére állását. Ahogy eddig is – úgy ezután is: mindent megteszünk a személyes adatok bizalmas kezelése és védelme érdekében.

Jogorvoslat

A Yulex-Com Kft. megadott elérhetőségein jogában áll tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről, kérheti azok módosítását, zárolását, törlését, valamint joga van az adatkezelési hozzájárulás visszavonására, ezeken az elérhetőségeken az adatkezeléssel kapcsolatban egyéb észrevételt tehet.
Ha a személyes adatainak kezelése vagy továbbítása kizárólag a Yulex-Com Kft.-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy a Yulex-Com Kft., az adatátvevő vagy harmadik személy jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, vagy a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, illetve akkor, ha a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi, joga van tiltakozni az adatkezelőnél.
Az adatvédelemmel kapcsolatban eljuttatott kéréseket, észrevételeket 15 napon belül megvizsgáljuk. Amennyiben 15 napon belül nem adunk tájékoztatást, vagy a tiltakozás kapcsán hozott döntéssel Ön nem ért egyet, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.
Jogsérelem esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , +36 1 391 1400, www.naih.hu) vagy az illetékes bírósághoz fordulhat.
Jelen tájékoztatóban nem rögzített adatkezelési kérdések tekintetében az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

SZERZŐI JOGOK

A weboldalakon található képek, cikkek, videoanyagok, dokumentumok, szoftverek, megoldások az oldalak fenntartójának vagy üzleti partnereinek szellemi tulajdonát képezik. A weboldal látogatójára a hatályos szerzői jogi törvény vonatkozik. Tilos a közölt anyagok írásos engedély nélküli továbbközlése, értékesítése, módosítása, de saját használatra Ön számítógépén azokat tárolhatja, kinyomtathatja.